Trh s úvermi na bývanie prechádza dynamickými zmenami. Spôsob, akým sa poskytujú za posledný rok najviacej ovplyvnila NBS. Tá vlani v októbri nastavila pravidlá – odporúčania komerčným bankám z dôvodu obozretnosti pred rizikami spojenými s vývojom na retailovom úverovom trhu.

Najzásadnejšou zmenou je postupné znižovanie LTV – pomeru výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti. Pomer hypoték s vysokým LTV od 90-100 % je striktne obmedzený (až do marca 2016 je to len 20 % ) a bude sa ešte viac znižovať, až nakoniec by 90-100 % hypotéky nemali presiahnuť 10 % z objemu všetkých poskytnutých úverov na bývanie (od januára 2017). Znamená to teda, že drvivá väčšina žiadateľov, ktorí chcú hypotéku musia mať našetrené vlastné prostriedky – min. 20 % z hodnoty financovanej nehnuteľnosti, ideálne však 30 %. To, čo sa môže v momente žiadosti o hypotéku javiť ako nevýhoda (potreba mať vlastné úspory) sa počas splácania a na jeho konci ukáže ako veľké plus. Pri úveroch do 70 % z hodnoty nehnuteľnosti klient získa lepšiu úrokovú sadzbu ako napríklad pri 100 % hypotéke a navyše, úver môže aj skôr splatiť (prípadne má nižšie splátky) nakoľko hypotékou nefinancuje 100 % z ceny nehnuteľnosti, ale len jej časť.

Ďalším významným opatrením je testovanie záujemcov či sú schopní splácať pôžičku aj keď sa úrokové sadzby zdvihnú o dva percentuálne body. Trh s úvermi na bývanie tak nebol v uplynulých mesiacoch charakteristický len rekordne nízkymi úrokovými sadzbami, ale aj zásadnými zmenami ktoré majú priamy dopad na život a peňaženky ľudí aktuálne riešiacich otázku bývania.

Zdá sa, že ani nasledovný rok 2016 nezostane bez legislatívnych zmien. V prvom kvartáli sa totižto očakáva schválenie Zákona o úveroch na bývanie, ktorý má do slovenskej legislatívy implementovať európsku smernicu o úveroch na bývanie.

Jednotné pravidlá pre pôžičky zabezpečené nehnuteľnosťou

uvery_na_byvanie_50Novela zákona má priniesť zjednotenie legislatívy pre úvery zabezpečené nehnuteľnosťou. Akákoľvek pôžička, pri ktorej sa bude ručiť nehnuteľnosťou, už nebude spadať pod Zákon o spotrebiteľských úveroch bez ohľadu na typ či splatnosť.

Štandardizovaný formulár ESIS: všetky dôležité informácie o úvere na jednom mieste

Napriek tomu, že úvery zabezpečené nehnuteľnosťou budú od spotrebných aj legislatívne jasne oddelené, už teraz sa dá nájsť s existujúcou právnou úpravou v oblasti spotrebných úverov niekoľko spoločných znakov. Tak napríklad, akákoľvek reklama ktorá bude obsahovať číselný údaj ( napr. úrokovú sadzbu) musí byť vysvetlená aj na reprezentatívnom príklade (to isté teraz platí aj pre spotrebné úvery). Novinkou je tiež povinnosť veriteľa informovať spotrebiteľa o všetkých dôležitých informáciách o úvere (ktoré sú uvedené v prílohe 1 vyššie menovaného zákona) prostredníctvom štandardizovaného formulára ESIS.

Povinnosť oznámiť výšku peňažnej odmeny finančného agenta

Podľa novely zákona musí byť spotrebiteľ informovaný o spôsobe odmeňovania finančného sprostredkovateľa a v prípade, že sa jedná o peňažnú odmenu, spotrebiteľ sa má dozvedieť aj výšku odmeny. Doterajšia prax je taká, že informácia o výške vyplácanej provízie sa neposkytuje automaticky, ale len na vyžiadanie klienta. Nedá sa povedať, že by túto „vymoženosť“ využívali masy ľudí, skôr naopak. Klienti finančných agentov buď o tejto možnosti nevedia, alebo informácia o výške odmeny nie je pre nich dôležitá.

Plánované zverejňovanie odmeňovania sa finančným agentom nepáči. Argumentujú tým, že finančný produkt je produkt ako každý iný, pričom v iných oblastiach predaja obchodníci nemusia zákazníkom oznamovať výšku svojej marže.

Predčasné splatenie úveru

Novela zákona dáva spotrebiteľovi právo úver na bývanie kedykoľvek predčasne splatiť – a to buď úplne alebo čiastočne, pričom stanovuje podmienky predčasného splatenia. Veriteľ musí klientovej žiadosti o predčasné splatenie vyhovieť a môže na oplátku požadovať úhradu nákladov maximálne v takej výške, ktoré mu vznikli v súvislosti s predčasným splatením / mimoriadnou splátkou.

Návrh zákona stanovuje aj spôsob výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov. Do RPMN sa majú započítať aj náklady na zriadenie a vedenie účtu, na používanie platobných prostriedkov na platobné operácie a čerpanie v prípade, že je zriadenie a vedenie účtu podmienkou pre poskytnutie úveru na bývanie.

Prísnejšie preklepnutie klientov

Novinkou bude aj sprísnenie podmienok posúdenia schopnosti klienta úver splácať. Veriteľ musí overovať všetky výdavky klienta, a to aj opätovne, ak sa dlžník rozhodne úver navýšiť.

V prípade, že úroková sadzba nie je fixná počas celej doby splácania, veriteľ má pri posúdení schopnosti klienta úver splácať počítať s nárastom úrokovej sadzby. Podľa návrhu nesmie veriteľ posudzovať schopnosť splácať na základe zabezpečenia pohľadávky (napr. že hodnota nehnuteľnosti je vyššia ako objem úveru), na základe predpokladaného nárastu príjmov žiadateľa v budúcnosti alebo na základe toho, že klient uzatvorí poistenie splácania úveru.