Našli ste výhodnejšiu cenu PZP alebo nie ste spokojný so službami Vašej poisťovne?

Povinné zmluvné poistenie sa okrem všeobecných poistných podmienok riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka 40/1964 Zz., konkrétne § 800 ods. 1, podľa ktorého je možné poistnú zmluvu vypovedať ku koncu poistného obdobia. Keďže PZP sa pravidla uzatvára na dobu neurčitú s poistným obdobím na jeden rok, väčšina klientov má možnosť vypovedať zmluvu iba raz ročne.

Lehota je 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia

Výpoveď musí byť doručená poisťovni najneskôr šesť týždňov pred jej uplynutím. Pozor, rozhoduje dátum, kedy bola výpoveď zmluvy poisťovni doručená, nie dátum, kedy bola výpoveď odoslaná. Výpoveď PZP si preto nenechávajte na poslednú chvíľu.

Koniec poistného obdobia nájdete v poistnej zmluve, prípadne na bielej či zelenej karte. Spravidla sa jedná o deň, ktorý predchádza dňu, keď bola zmluva uzatvorená. Poznačte si tento dátum a nastavte si pripomienku, ideálne dva mesiace pred týmto dátumom, aby ste mali istotu, že stihnete výpoveď zmluvy doručiť ešte pred začiatkom šesťtýždňovej lehoty.

Výpoveď povinného zmluvného poistenia môžete podať osobne, na pobočke Vašej aktuálnej poisťovne, alebo písomne. Pri osobnom podaní si vyžiadajte potvrdenie o prijatí výpovede. Žiadosť výpovede PZP treba vyplniť a podpísať (samozrejme výpoveď musí podpísať osoba, ktorá zmluvu uzatvárala) a odoslať na centrálu Vašej poisťovne.

Existujú aj ďalšie možnosti

Okrem možnosti vypovedať zmluvu bez udania dôvodu najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia, Občiansky zákonník umožňuje výpoveď do dvoch mesiacov od uzavretia PZP s osemdňovou výpovednou lehotou. Uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne. Táto možnosť však musí byť vyslovene dohodnutá v poistných podmienkach.

Ďalšou možnosťou, kedy vypovedať PZP, je škodová udalosť. Z tohto dôvodu môžu poistenie ukončiť obe strany – poisťovňa aj klient, a to najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia poistnej udalosti. Výpovedná lehota je v tomto prípade jeden mesiac od doručenia výpovede.

Aj poistenie podlieha legislatíve na ochranu spotrebiteľa. V prípade, že ste uzatvárali zmluvu na diaľku – napríklad vyplnením internetového formulára, do 14 dní môžete od zmluvy odstúpiť, bez uvedenia dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií v zmysle § 5 Z.z. 266/2005.

Nezaplatili ste poistné? Zostávate v pôvodnej poisťovni

Zákonným dôvodom, kedy môže zaniknúť poistná zmluva, je aj neplatenie poistného, v prípade, že poistné nebolo uhradené do 1 mesiaca od splatnosti. Povinné zmluvné poistenie zaniká uplynutím tejto doby. Ak zmluva zanikne z dôvodu neplatenia poistného, poistník je povinný uzatvoriť novú zmluvu v tej istej poisťovni na celý zvyšok poistného obdobia. V prípade, že by ste PZP uzatvorili v inej poisťovni, takéto poistenie je zo zákona neplatné.

Ďalšie dôvody pre zánik povinného zmluvného poistenia:

  • zánik vozidla, vyradenie z evidencie vozidiel alebo z cestnej premávky (napríklad ak sa Vaše auto nedá opraviť po vážnej havárii)
  • prepis auta na inú osobu v evidencii vozidiel (ak ste kúpili jazdené auto)
  • zmena leasingového nájomcu vozidla (ak ste odstúpili leasing ďalšej osobe)
  • krádež auta