Aký je rozdiel medzi dlžníkom, spoludlžníkom a ručiteľom? – Finanza.sk

Aký je rozdiel medzi dlžníkom, spoludlžníkom a ručiteľom?

Skôr než podpíšete úverovú zmluvu, mali by ste vedieť, k čomu sa zaväzujete. Aj v prípade, že ste „len“ ručiteľom. Z právneho hľadiska sa jedná o rovnako dôležitý záväzok, ako byť samotným dlžníkom.

Preto si otázku, či do úverového vzťahu vstúpite, poriadne premyslite. Nekonajte unáhlene, pod tlakom a rozhodne nie pod vplyvom príjemne stráveného večera u priateľov ktorý Vás pri tejto príležitosti požiadali o to, aby ste im išli ručiť…

Kto je kto

Dlžník

Dlžníkom je taká osoba, ktorá je s veriteľom v takzvanom priamom vzťahu. Podpisom zmluvy sa dlžník zaväzuje, že veriteľovi vráti vypožičané finančné prostriedky vrátane úrokov a poplatkov vo vopred dohodnutom čase. Pri klasických pôžičkách je dlžník povinný veriteľovi splácať dlžnú sumu v jednotlivých splátkach vo vopred dohodnutých termínoch. Splátky zahŕňajú splátku istiny (teda požičanú sumu), úrokov a poplatkov, ktoré sú spojené s poskytnutím pôžičky (napríklad poplatok za poskytnutie a poplatok za vedenie úverového účtu).

Vzťah zmluvných strán upravuje záväzkové právo, pri ktorom vzniká veriteľovi právo na plnenie od dlžníka (pohľadávka) a dlžníkovi vzniká povinnosť plniť si záväzok riadne a včas. V prípade, že dlžník nesplní čo i len jednu zo svojich povinností, dostáva sa do omeškania. Omeškanie má za následok zmenu záväzkovo-právneho vzťahu, čím sa primárny záväzok ruší a vzniká sekundárny záväzkový vzťah, ktorým je zodpovednosť za omeškanie. Pri omeškaní trvajúcom niekoľko pracovných dní, veriteľ pošle upomienku o dlžnej sume. V prípade, že nedôjde k vyrovnaniu dlžnej sumy, veriteľ môže požadovať náhradu škody (napríklad úroky z omeškania, sankčný poplatok za neplnenie zmluvných podmienok…). Prostriedky zabezpečenie záväzkov, akými sú spomínané úroky z omeškania, zmluvná pokuta alebo aj dohoda o zrážkach zo mzdy či ručiteľ sú často využívanými nástrojmi, ktoré majú predchádzať omeškaniu. Netreba zabúdať, že veriteľ môže požadovať od dlžníka v omeškaní úroky z omeškania a súčasne aj zmluvnú pokutu (Občiansky zákonník túto „dvojitú“ sankciu nevylučuje).

Spoludlžník

Spoludlžník vstupuje spolu s hlavným dlžníkom do zmluvného vzťahu s veriteľom a obaja sú rovnako zodpovední za splatenie celej dlžnej sumy, to znamená že spoludlžník je tiež priamym dlžníkom a plní si vlastný dlh. Finančná inštitúcia môže požadovať plnenie záväzku od ktoréhokoľvek z nich. Akonáhle je dlh vyplatený jedným z nich, záväzok toho druhého automaticky zaniká. V takomto prípade je žiaduce, aby dlžník a spoludlžník medzi sebou uzatvorili dohodu, ktorá definuje kto a v akej sume sa bude podieľať na záväzku, v opačnom prípade sa budú musieť na spoločnom dlhu podieľať rovnakým dielom. Výhoda písomnej dohody medzi dlžníkom a spoludlžníkom spočíva aj v tom, že v budúcnosti môže ten, ktorý dlh finančnej inštitúcii zaplatil, vymáhať od toho druhého tú časť dlžnej sumy ktorá prevyšuje vopred dohodnutý podiel.

Ručiteľ

Veľmi často sa zamieňa pojem spoludlžník a ručiteľ, jedná sa pritom o celkom dva odlišné pojmy. Ručiteľ, ako už bolo spomenuté vyššie je jedným z veľmi účinných spôsobov zabezpečenia úveru. Veriteľ ho teda podrobuje rovnakej analýze schopnosti pôžičku splácať ako dlžníka. Ručiteľ na seba podpisom ručiteľského vyhlásenia preberá záväzok, že veriteľovi uhradí dlžnú sumu, v prípade, že záväzok nebude riadne splatený dlžníkom. Ručiteľ teda preberá plnenie až vtedy, pokiaľ dlžník neplatí – čiže nastupuje až následne.

Ručenie si treba dôkladne zvážiť, a ak je to možné, ideálne je sa tomu úplne vyhnúť. Ručením je totižto na rozdiel od záložného práva (kedy sa ručí iba istým majetkom) v hre celý majetok ručiteľa, až do výšky splatenia dlžnej sumy.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

2 komentáre »

  1. Pavol Kalocay apríl 30, 2016 z 6:48 pm - Reply

    Majme jeden uver a 3 spoludlznikov. Co ak peniaze z uveru boli poskytnute na ucet iba dvom dlznikom a ten treti spoludzlnik nemal pristup k danému uctu? Ak ti dvaja dlznici nesplacaju – aku povinnost ma ten treti spoludlznik?

  2. Renata Kovacova október 3, 2016 z 10:44 am - Reply

    Som spoludlžnikom na uvery synovi ,uver splaca mesacne v dvoch splatkach kedze je nezamestnany chcem sa opytat ak prestane splacat uver automaticky musim splacat uver ja ako spoludlznik aj ked nemam taky prijem ako je urcena splatka uveru??, mam prijem v cistom 470 eur vyska splatky je 370eur. Je mozne spisat so synom dohodu ze cely uver splati on???,

Poslať odpoveď »