Kto a v akej výške má nárok na invalidný dôchodok? – Finanza.sk

Kto a v akej výške má nárok na invalidný dôchodok?

Kto, za akých podmienok a v akej výške môže poberať invalidný dôchodok?

Táto dôchodková dávka sa poskytuje z invalidného poistenia, pričom podmienky jej poskytovania upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Každá jedna žiadosť je dôkladne a individuálne „preklepnutá“ Sociálnou poisťovňou

Tisícky záujemcov o priznanie invalidného dôchodku zaplavujú stoly úradníkov Sociálnej poisťovne. Drvivá väčšina z nich je zamietnutá. Svedčia o tom aj štatistiky za prvý polrok 2013, v ktorom Sociálna poisťovňa prijala celkom 3082 žiadostí o invalidný dôchodok a 2549 z nich bolo zamietnutých z dôvodu, že žiadateľ nebol uznaný za invalidného a 451 žiadostí nespĺňalo podmienku potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia.

Čo sa týka priznávania dôchodkov vo všeobecnosti, najviac zamietnutých žiadostí je práve z kategórie invalidných dôchodkov.

Aktuálne je na Slovensku približne 227 000 poberateľov invalidného dôchodku.

Účel poskytovania invalidného dôchodku

Účelom poskytovania invalidného dôchodku (ID) je zabezpečenie príjmu poistenca v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu.

Povedzme si otvorene, pomaly každý druhý človek má nejaké ľahšie či závažnejšie zdravotné problémy. Na priznanie ID si nestačí povedať, že už roky sa zle cítim. Bolí ma chrbtica, nevládzem s nohami, mám epilepsiu – nemôžem pracovať! Celý proces je oveľa komplikovanejší.

Invalidita = pokles schopnosti pracovať viac ako o 40 % po dobu minimálne jedného roka

Dlhodobo nepriaznivým stavom sa na účely vyplácania tejto dávky sa považuje zlý zdravotný stav ktorý trvá dlhšie ako jeden rok a pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 %.

Nárok na ID má poistenec, ktorý:

 1. je invalidný (nepriaznivý zdravotný stav trvá dlhšie ako rok a pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 %)
 2. získal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia (viď tabuľka nižšie)
 3. ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.
Vek poistenca Počet rokov dôchodkové poistenia potrebných na priznanie invalidného dôchodku
do 20 rokov menej ako jeden rok
nad 20 do 24 rokov najmenej 1 rok
nad 24 do 28 rokov najmenej 2 roky
nad 28 do 34 rokov najmenej 5 rokov
nad 34 do 40 rokov najmenej 8 rokov
nad 40 do 45 rokov najmenej 10 rokov
nad 45 rokov najmenej 15 rokov

 

Druhý a tretí bod podmienok pre priznanie ID sú jasné – presne si viete vypočítať, koľko rokov dôchodkového poistenia máte, a či Vám vznikol nárok na starobný dôchodok. Najviac nejasností je s posudzovaním zdravotného stavu, resp. miery poklesu vykonávať zárobkovú činnosť.

Zdravotný stav hodnotí výlučne posudkový lekár

muz-vozickar

Po prehliadke vypíše posudkový lekár tlačivo  „Prehliadka zisťovacia – kontrolná“ na základe ktorého bude Soc. poisťovňa rozhodovať o priznaní či nepriznaní ID. Treba podotknúť, že posudkový lekár si nemôže svojvoľne určiť percento poklesu vykonávať zárobkovú činnosť. Zákon o sociálnom poistení, konkrétne príloha č. 4 presne vymedzuje interval poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pre jednotlivé choroby. Lekár sa teda môže „hýbať“ iba v zákonom stanovenom intervale.

Aký je percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pre Vašu chorobu si môžete naštudovať v prílohe č. 4 vyššie zmieneného zákona. Na ilustráciu vyberáme aspoň niektoré ochorenia:

Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v %
Schizofrénia, poruchy schizotypové a poruchy s bludmi
 • stredne ťažké formy: 35-45
 • ťažké formy: 50-80
Poruchy nálad (manické, depresívne, periodické)
 • stredne ťažké formy: 35-45
 • ťažké formy: 50-80
Epileptické záchvaty a iné záchvatovité ochorenia (hodnotí sa frekvencia, typ záchvatov, EEG nález)
 • ľahká forma: 10-20
 • stredne ťažká forma: 30-40
 • ťažká forma: 50-60
 • s rezistenciou na liečbu: 70-80
AIDS s ťažšími alebo s občasnými klinickými príznakmi 20-30
AIDS úplne rozvinutý, s orgánovými komplikáciami a zlyhávanim imunity 70-80
Strata oka pri zachovaní zrakových funkcií na druhom oku 45
Úplná slepota 90
Obojstranná úplná hluchota 50
Implantácia kardiostimulátora bez podstatného zníženia výkonu 30-40
Transplantácia srdca 50-75

Rozhoduje len jedna choroba

Často sa stáva, že človek trpí naraz viacerými ochoreniami – napríklad vysoký krvný tlak, cukrovka, obezita a nádorové ochorenie. „Percentá“ získané za jednotlivé choroby u posudkového lekára sa nesčítavajú, ale na účel poskytnutia ID sa vždy berie iba „hlavné“ ochorenie – teda to, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu. V prípade ďalších menej závažných ochorení možno mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť zvýšiť najviac o 10 %.

Ak Vás trápi viacero neduhov, ktoré sú obodované 30 %, nárok na ID nemáte, lebo ak sa aj pripočíta 10 % za ďalšie ochorenia, získavate „len“ 40 %, a na priznanie ID je potrebných aspoň 41 %. Kruté, ale čísla nepustia.

Súbeh nárokov

V prípade, že poistenec spĺňa podmienky na výplatu sirotského alebo vdovského či vdoveckého dôchodku, môže poberať obe dávky súčasne. V plnej výške sa vypláca vyšší z nich a druhý sa kráti o polovicu.

Kde podať žiadosť?

Žiadosť o priznanie invalidného dôchodku sa podáva na pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa. V Soc. poisťovni dostanete zoznam dokladov, ktoré je potrebné k žiadosti doložiť a taktiež aj termín prehliadky u posudkového lekára.

Po spísaní žiadosti, predložení všetkých potrebných dokladov a po prehliadke u lekára, rozhodne Ústredie Soc. poisťovne o schválení, respektíve zamietnutí žiadosti, o čom Vás bude písomne informovať, spravidla najneskôr do 60 dní.

Tip na ďalšie čítanie: Máte nárok na minimálny dôchodok?

Ako sa stanový výška invalidného dôchodku?

ID sa vypočíta podľa nasledovného vzorca (vysvetlenie skratiek nájdete nižšie):

POMB x ODP x ADH

V prípade, že je miera poklesu schopnosti vykonávať pracovnú činnosť od 41 % do 70 % výsledná suma podľa vyššie uvedeného vzorca sa ešte vynásobí percentom poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, teda:

POMB x ODP x ADH x percentuálna miera poklesu

Štát kráti na polovicu dôchodky tým, ktorí si zavinili svoj nepriaznivý zdravotný stav vlastným pričinením – konkrétne požitím alkoholu alebo iných návykových látok. V týchto prípadoch sa pre výpočet použije nasledovný vzorec

(POMB x ODP x ADH) / 2

alebo

[(POMB x ODP x ADH) x percentuálna miera poklesu]/2

Vysvetlenie premenných vo vzorci:

POMB – priemerný osobný mzdový bod, ktorý sa vypočíta ako podiel súčtu osobných mzdových bodov dosiahnutých v jednotlivých kalendárnych rokoch rozhodujúceho obdobia a obdobia dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období: POMB = OMB/ObDP RO. Rozhodujúce obdobím sú kalendárne roky v ktorom boli splnené podmienky nároku na invalidný dôchodok (s výnimkou rokov pred 1.1.1984). Keďže je výpočet POMB dosť komplikovaný, odporúčame použiť kalkulačku sociálnej poisťovne

http://www.socpoist.sk/kalkulacka-na-informativny-vypocet-dochodku-2015/59319s

ktorá Vám po dosadení osobných vymeriavacich základov za roky počas ktorých ste odvádzali poistné od roku 1984 až doteraz vypočíta POMB, ktorý je potrebný na výpočet invalidného dôchodku.

ODP – Obdobie dôchodkového poistenia – sčíta sa celé obdobie dôchodkového poistenia (teda povinné a dobrovoľné dôchodkové poistenie od skončenia povinnej školskej dochádzky do dňa pred vznikom invalidity). K tomuto sa započíta aj doba od vzniknutia invalidity do dosiahnutia dôchodkového veku.

ADH – aktuálna dôchodková hodnota. Našťastie tento údaj nie je potrebné pracne vypočítavať, nakoľko ho každoročne nanovo stanovuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Pre rok 2013 je suma ADH stanovená na 10,0098 €.

Percentuálna miera poklesu je posledná premenná ktorá figuruje vo vzorci na výpočet ID. Túto stanovuje posudkový lekár na základe písomnej žiadosti ktorá sa podáva na najbližšej pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Pri miere poklesu o viac ako 70 % už táto premenná nemá vplyv na výšku priznaného dôchodku.

Invalidní dôchodcovia si z kopýtka príliš vyhadzovať nemôžu

Priemerné sumy ID vyplácané ku konca roku 2012 dosahujú veľmi nízke sumy, takže invalidní dôchodcovia musia v ruke obrať nie každé euro, ale každý cent. Priemerný dôchodok s invaliditou do 70 % bol koncom minulého roka 189,32 € a s invaliditou nad 70 % 332,46 € za mesiac.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

71 komentárov »

 1. Erik máj 9, 2014 z 9:35 am -

  Dobry den , mam 32 rokov , diagnostikovali mi schyzofreniu , no za posledných 10 rokov mam odpracovane iba cca 2 roky , mam narok na invalidny dôchodok a v akej vyske cca bude ,Je mozne si doplatit potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia ?Dakuejm

  • redakcia máj 9, 2014 z 9:45 am -

   Dobrý deň Erik, žiaľ, na priznanie invalidného dôchodku nespĺňate podmienku počtu rokov dôchodkového poistenia. Pre Váš vek je to minimálne 5 rokov.

  • viera máj 23, 2014 z 4:31 pm -

   som zaslala odpovede zvlast, som si nevsimla, ze je tu moznost odpovedat priamo na komentar.

 2. viera máj 23, 2014 z 4:29 pm -

  ale ked niekto nesplna podmienku poctu rokov poistenia, ma moznost si to doplatit, ale su to sumy v tisickach eur. takze nic nie je stratene, len je nutne si na to pozicat. a potom z dochdku to nejak pomalicky splacat, co bude tazke, ale da sa pri maximalnom uskromneni. socialne istoty!!!

 3. viera máj 23, 2014 z 4:30 pm -

  pan erik, a poziadajte o to cim skor, lebo cim ste starsi, tym viac rokov musite mat zaplatenych/odpracovanych/poistenych, a teda tym viac bude treba doplacat!!!

 4. Jana máj 24, 2014 z 11:06 am -

  Dobrý den, som po operácii krčnej chrbtice extruzia disku 6-7- s utlakom na miechu a nerv, mám nárok na ID? Dakujem

 5. Miro november 20, 2014 z 5:50 pm -

  Vakej výške budem mať ID, ak mám 44rokov a odpracovaných 18 rokov, tzp 70%

 6. gitka december 30, 2014 z 1:22 pm -

  dobry den,otec ma 55 rokov,pred 3 tyzdnami mal krvacanie do mozgu,este nevieme ci vobec prezije,narok na memocenske ze vraj nema,lebo dal vypoved 2.12.2014 a krvacanie nastalo 10.dec, bol prihlaseny na urade prace,v januar mal nastupit do noveho zamestnania…teda ten narok mu zanika,lebo mal porazku az na osmy den od vypovede,ochranna lehota na pn je len 7…kedy mu vznik anarok na invalidny dochodok,pracoval od 18 rokov doteraz,dakujem

 7. Erika január 6, 2015 z 4:15 pm -

  Mam problem s krcnou chrbticou,doporucenie obv.lekara aby som vybavovala id,mam narok na id ,som 50 rocna a mam viac ako 20 rokov odpracovanych. Dakujem

 8. darina balkova január 28, 2015 z 12:19 pm -

  Dobry den chcem vediet ci mam narok na ID ked sa liecim na cukrovku II.DM a picham si inzulin 4 krat denne celkovo uz 2roky

 9. szoradová mária február 19, 2015 z 8:59 am -

  moja matka má 82 rokov , v roku l993 ju uznali
  za invalidnú,začala poberať dôchodok manželky.
  tento dôchodok poberala kým otec nezomrel.
  potom jej to zastavili a priznali jej dôchodok
  vdovský,ktorý je vo výške 238,70 EUR.
  Bude mať nárok na minimálny dôchodok ak
  nikde nepracovala.

 10. Jana marec 30, 2015 z 6:07 am -

  nechápem invalidov,hrnú sa na invalidku a potom pracujú v Rakúsku,alebo doma na plný úväzok

 11. Maria apríl 2, 2015 z 11:04 am -

  dobri den volam sa Maria a chcem sa opitat ci mam narok na id ked mi teras zistili ze mam mitralnu stenozu stredne taskeho stupna a pluca sa mi plnia vodou.obv.leka mi povedal ze narok mam.tak ako jeto,dakujem,

 12. meno apríl 11, 2015 z 8:03 am -

  Dobry den mam 19rokov v maji budem mat 20. Mam narok na invalidny ked mam od 7rokov epilepsiu ? .. pracoval som od 18stich rokov.. ale iba necely rok.Medzi tym som dostal epilepticky zachvat tak som sa vysral na pravu zdravie mi je prednejsie.. ak niekto vie ci mam narok napiste mi prosim na email..kenezzz13@gmail.com

 13. peter máj 12, 2015 z 8:34 pm -

  Mam 33r odrobenich 11r rok na pnke. Mam nasldky z alkoholu. Mam strach z z davu ludi silne zavrate. Pravidelne chodim na kontroli uz nepijem. Mam narok na ID?

  • Muneca február 17, 2016 z 9:07 pm -

   Dovolte mi vyjadrit svoj nazor na Vas komentar : ja osobne si myslim ; ze ludia kt .si sami znicia zivot a zdravie alkoholom – cigaretami a inymi drogami..by mali drzat hubu a nie pytat invaludny dochodok..co ma povedat clovek ako ja …mam udajne 3 nevyliecitelne ochorenia kvoli kt.som prisla o pracu..lieky na to udajne neexistuju..podla lekarov som mlada ..teda nemam vymyslat ze som chora..narok na id nemam..ale nemozem pracovat ani fyzicky ani psychicky..kvoli nejakej poruche pri latkovej vymene ; kde sa mi netvori dostatok energie na cely den..takze ja som ta kt.by tu mala ziadat o Id a nie ludia ako vy ..ze si zdravie prepijete..a je velmi smutne ; ze v dnesnej dobe clovek kt.je naozaj chory a ochorenie ; nie vlastnym pricinenim narok na Id nema ..a ten kto si zdravie prehajdaka tak pobera od statu vsetko mozne.. Maximalne nespravodlive ….!!!!!!!!!!!!

 14. Patrik Macko máj 13, 2015 z 6:32 pm -

  Dobry, ma narok na ID aj epileptik?

 15. MILENA jún 8, 2015 z 1:41 pm -

  Dobry deň.Mam narok na ID po operacii trieštivej zlomeniny predkolenia ,ihlici ,pištali ,mam aj klince ktore sa už nebudu vyberať,v predkoleni pri chôdzi a schodov pociťujem bolesť som 52 ročna a mam odrobenych 32 rokov

 16. natalia jún 10, 2015 z 3:33 pm -

  Dobry den chcela by som sa spytat mojmu ocinovi diagnostikovali rakovinu v maji 2014 podal si o invalidny dochodok 20.8.2014 ocino 19 marca 2015 zomrel tak si mamina podala na vdovsky dochodok ale on este nemal vypocitany este ten invalidny. A v juli teraz prislo rozhodnutie ze ma dostavat invalidny 45 eur. A to by dostaval este ked by zil ako stoho si mal kupovat lieky a vyzit?lebo ja som fakt mimo stoho …a mamine vypocitali 27 eur. A ze este mu ma prist invalidny z ciech… a to este nevieme kolko…ale chcela by som sa spytat ked by mal odpracovanich 15 rokov aky ma narok na dochodok? je aj nie tak ze minimalny dochodok? A to ho dali na plny ci cely ci ako. pocula som strasne vela ludi co nikdy nerobili a dostavaju dochodok 300..200 eur a nic im skoro nieje a moj otec neviem kolko presne odpracoval a dostal 45 eur? ako fakt nechcem preco? a ked mu s ciech vypocitaju este menej? ja chcem vedel len ci sa to zvysi ci nie neviem ci ma chapete. Dakujem

 17. Helena jún 17, 2015 z 6:18 pm -

  Dobrý večer som invalidka od roku 1985 začala som pracovat od 18 rokov mam 59 ako sa mi bude počitat dvochodok dakujem

 18. ivana polakova jún 22, 2015 z 9:22 am -

  Od 2roku života som nevidiaca na ľavé oko po úraze ,ale nikdy som si žiadne úlavy nevybavovala patrím k invalidom mám 42 rokov

 19. Peter júl 16, 2015 z 10:41 am -

  Dobrý deň, som rok na PM, mám si vybavovať inval. ešte kým mi trvá PM, alebo možem aj po ukončení PMky napr o 2-3 mesiace ? Ďakujem.

 20. jozefina molnarova august 6, 2015 z 3:07 pm -

  manzel nema jedno oko prisiel on v roku1989 poisteny je 37 rokov doteraz nebral nijaky invalidny dochodok ako dlho dozadu si moze ziadat o priznanie ciastocneho ID lieci sa na vysoky tlak a teraz mal pracovny uraz,byk mu dostupal nohu museli mu operovat koleno mal meniskus a poskodenu chrupavku ,upchavaju sa mu cievy a do diagnozy mu napisali ze ma ischemicku chorobu srdca

 21. jozefina molnarova august 6, 2015 z 3:09 pm -

  neviem aku chybu myslite

 22. martin august 27, 2015 z 8:13 am -

  Dobrý den pani Jozefina Molnárová .treba ist na Soc. poistovnu a poziadat si ID manzel ma nárok

 23. Igor september 10, 2015 z 6:16 pm -

  Dobry den chcem sa opytat poberam id od svojich 22rokov pre operacie mozgu a chcem sa opytat ako pracujuci id ci mam narok na zvysenie id po odpracovanych 10kokoch

 24. Patrik september 17, 2015 z 6:39 pm -

  Dobry. Mam 39 rokov a vzdy som pracoval. V roku 2007 mi diagnostikovalki rakovinu semennika nasledne mi bol semennik odstraneny a bola podana chemoterapia. V januari tohto roku mi diagnostikovali rakovinu druheho semennika, ktory odstranili a boli podane 4 cikly chemoterapie. Od januara som praceneschopny, nakolko mam bolesti noh, ktore su nasledkom silnej chemoterapie. Mam psychicke problemi navstevujem psychiatra, neurologa a aj chirurga. Chcem sa Vas opytat, ci mam narok na invalidny dochodok. Za odpoved Vam dakujem.

  • redakcia september 24, 2015 z 4:31 pm -

   Dobry den Patrik,

   narok na ID mate po splneni stanoveneho poctu rokov dochodkoveho poistenia – pre Vas vek 39 rokov, je to min. 8 rokov dochodkoveho poistenia. Navyse inv. dochodok moze byt priznany najskor po roku trvania nepriazniveho zdravotneho stavu. Zdravotny stav pre priznanie ID posudzuje vylucne posudkovy lekar – postup si mozete precitat v clanku vyssie.

 25. Alena Rybáriková september 23, 2015 z 11:53 am -

  Mám 52 rokov. Pred 5 mesiacmi mi zistili po krvácaní do mozgu po CT vyšetrení AVM malformáciu nidu so záverom Piálna AVM Spetzler-Martin gr.II. Bola som odporučená na gama nôž v Prahe. Zákrok bol vykonaný 17. 9. 2015 so záverom, že výsledok ožiarenia bude definitívne znýmy až o 3 roky. Mám bolesti hlavy, závraty, strácam zrak, občas ochrniem na pravú stranu tela, strácam občas možnosť komunikácie, proste nemôžem nejakú dobu komunikovať. Tieto stavy ale zase nachvíľu pominú. Neskôr sa vracajú. To, že sa tento nález potvrdil ako vrodený, ale jeho účinky sa prejavujú až teraz pre mňa znamená, že musím čakať ten neskutočný rok, aby som mala nárok na ID_ Je to podľa mňa nezmysel, lebo to čo mám v hlave je už dávne a nemenné. U mňa je predsa jedno, či budem na PN 1 mesiac alebo 1 rok. Z hlavy sa mi to ani po zákroku už nikdy nevymaže, pomôcť mi mohli iba v tom, aby mi cievy nepraskli a ja som nezomrela hneď. Tie rany tam budem mať navždy. Čo mám robiť ďalej ?

  • redakcia september 24, 2015 z 4:03 pm -

   pani Rybarikova, zakon skutocne vo Vasom pripade posobi ako nezmysel, no zial asi sa tak skoro nezmeni. Nezostava teda nic ine, iba pockat jeden rok a az potom poziadat o ID. Dovtedy mozete poberat akurat nemocensku davku. Prajem vela sily aby ste Vas tazky zdravotny stav co najlepsie zvladli.

 26. katarina október 2, 2015 z 4:50 pm -

  Dobry den
  Moj brat dovrsil 18 rokov v Juni 2015.
  Od narodenia je tazko zdravotne postihnuty.
  Ma detsku mozgovu obrnu a mentalne postihnutie.Je pod 24 hodinovou starostlivostou nasich rodicov. Chcela by som vediet ako to je z invalidnym dochodkom v jeho situacii.

 27. ADRIAN október 7, 2015 z 7:35 am -

  dobry den chcem sa informovat ako sa da vyratat ID ked mi uznali 45%

 28. marta október 9, 2015 z 7:35 pm -

  dobry den,chcem sa opytat ci mi vobec vznika narok na invalidny dochodok ak mam za sebou operaciu srdca/perikarditidu/,reumu a poruchu obliciek?mam 27 rokov a zial odpracovane len 2mesiace nakolko operacia srdca bola nahla a momentalne sa zotavujem.dakujem za odpoved

 29. Zuzana október 13, 2015 z 7:31 am -

  Dobry den som na cias.inv.dochod. 60% chcem poziadat o prehodnotenie. Kde sa mam informovat a co vsetko treba i tomu vydokladovat. Nie je mozne si stiahnut tlaciva cez pocitac Dakujem

 30. erik október 19, 2015 z 1:37 pm -

  Dobry den.Ja som invalidny dochodca a dostavam 254eura dochodku.Dostavam dochodok od roku2006.Som viac ako 70 percent prace neschopny.Ja bysom chcel vediet ci je nejaka sanca aby my ho zvysili.Lenze ja teraz byvam v Ceskej Republike.Z ceska ja nedostavam ziadne peniaze.Mohli byste my poradit ako si mam zaziadat o zvyseni invalidneho dochodku ak sa to da.

 31. Gabriela november 27, 2015 z 3:21 pm -

  Dobry den.Chcem sa spytat na narok na čiastočny invalidny dôchodok.Ešte som nad tym začala len uvažovat.Narodila som sa z menšou pravou obličkou a prekonavala caste zapaly-pyelonefritidy.V piatich rokoch mi odumrel močovod robili mi plastiku.Diagnoza chronicka oblickova choroba s normalnou GF,refluxna nefropatia,chronicka pyelonefritida,nefroticky syndrom.Od 10 rokoch mam vysoky tlak hodnoty bez liekov cca 170/150 spodny zvyseny z dovodu poskodenia obličky.S liekmi ho mam v norme.Pred dvoma rokmi som prekonala hydronefrozu 4 stupna a renalnu koliku.Len tak z prechladnutia.Odvtedy byvam častejšie chora.Napr.v moci mam len bielkovinu,ale mam zimnice bolesti,zvieranie oblicky a zvysene odpadove latky.V januari tohto roku som dostala silnu chripku a nasledne zapal pluc o ktorom som nevedela ,lebo prve atb potlacili priznaky.Doktorka to nezistila.Nahodou po dvoch tyzdnoch som potrebovala rtg na obnovu zdrav.preukazu a mala som nalez zaplavy infiltratu.Doktorka ma nikde neposlala,nepozrela len mi dala dalsie atb.tie pomohli dalsi rtg bol cisty.Len ja som medzitym chodila do prace myslela som ,ze ma boli len chrbat a tazko sa mi dychalo myslela som ,ze z tlaku mala som ho zvyšeny aj arytmiu.Začala som sa lepšie stravovat,lebo to na tlak pomaha.Ale prišli problemy.Bola som každy mesiac chora až to prešlo do chronickej bronchitidy,teraz beriem lieky na imunitu je lepsie,v aprili na nefrologii som mala kys.mocovu 610,zvysenu mocovinu aj kreatinin.Vtedy som mala aj zimnice.Ked presli mala som to v norme.Len problem je ze mavam take stavy aj raz,dvakrat do mesiaca.V maji som dostala silne krce do nohy doktorka mi kazala brat magnezium,ale nezabral.Nechcela ma poslat na vysetrenia,tak som ju vymenila za doktora.Ten mi predpisal milgamma inekcie a po tyzdni lepšie ,ale musim ju brat v tabletkach.Poslal ma na rtg chrbtice horna:kyfoza,skolioza zlomeny stavec th 12,dolna driekova:osteochondroza,spondyoliza L4,L5 osteofyty.Nemala som bolesti,ale posledne 3 mesiace začali.Ide ma akokeby seknut,ked som unavena stuhne mi driekova chrbtica bolia ma nohy.začala som mat aj inkontinenciu moču niekedy,ked mam velke bolesti,aj zapchu.A znova začinaju mierne krče v nohe cele stehno az po lytko mam zvyraznenu krcovu žilu nad kolenom na boku az opuchnutu a tam aj najviac boli.steno az po koleno mam zmeravene citlive na dotyk.Na neurologiu este len idem.Môj problem spočiva v tom,že bolesti ma obmedzuju v praci.som kazdy mesiac pn.Nikdy neviem ako vstanem viem,že vždy s bolestou,miernu ani neriešim.Len niekedy sa fakt citim zle aj ked v praci odrobim dalši den dospavam a regenerujem.dakujem za odpoved

 32. alžbeta december 2, 2015 z 1:33 pm -

  Dobrý deň. chcem sa opýtať mám 22 rokov už zhruba 6 rokov sa liečim na chorobu SM.. poradili mi požiadať o invalidný dôchodok.. len neviem ako sa k tomu najlepšie dopracovať. a čo potrebujem k tomu vedieť.. poraďte mi prosím

 33. majka december 6, 2015 z 12:45 pm -

  Dobrý deň,chcem sa spýtať,mám nárok na id,od 1.5. som pn po operácii dg.divertikulitida,4.12.supraventrikularna tachykardia,bola mi vykonaná ablacia,tiež mám benigna primárna arteriova hypertenzia,mám 53 rokov,robím od 18 rokov,vychovala som 3 deti,nerobila som iba počas materskej dovolenky. Nechcem si požiadať o niečo,načo nebudem mať nárok a nebude mi to priznané. Ďakujem pekne.

 34. zuzik december 16, 2015 z 6:52 pm -

  Dobrý deň, v r. 2008 som mala vážnu autonehodu v Anglicku. Odvtedy som neprestajne na PN, maródujem. 2x som si podala žiadosť o invalidný dôchodok, ale nepriznali mi ho, kvôli tomu, že nemám na Slovensku opracovaný ani 1 deň. Čiže najprv si to musím odpracovať a potom si znovu podať žiadosť na invalidný dôchodok? Mám 34 rokov.
  P.S.: Zaratáva sa vysoká škola do odpracovaných rokov v tejto súvislosti?
  Ďakujem pekne

 35. Monika Čanecká január 4, 2016 z 1:38 pm -

  Volám sa Monika dobrý deň chcem vás požiadať o pomoc požiadala som o id.a dnes som bola na posudkovej komisii a doktorka ma uznala na 30%mam reumatoidnú artritidu 1 stupňa mam chorobu krvi som po operácii žlčníka a som po „porážke” mam 35 rokov 6 detí a teraz sa mi pridružili bolesti celej chrptice poradťe mi čo mam robiť ďalej

 36. stefan január 4, 2016 z 5:17 pm -

  mam narok na invalidny dochodok po operacii krcnej chrbtice dve platnicky menene z dvoch stavcov odstranene vyrastky prava ruka ostala pciastocne postihnuta a oslabena

 37. dia január 8, 2016 z 8:39 pm -

  dobry den chcem sa spytat nedavno mi diagnostikovali rakovinu prsnika pracujem vyse 20rokou liecbu som zacala a caka ma operacia a dalej sa uvidi chcem sa spytat ci mam narok nieco poberat ,a popripade ci sa da aj robit ked clovek pobera invalidny dakujem

 38. Monika Rákayová január 11, 2016 z 3:52 pm -

  Dobrý deň.CHcem sa spýtať,som živnostník už 3 roky mám malý príjem ,preto neplatím soc.poisťovňu,pred pol rokom som sa začala liečiť na reumatoidnu artritidu,mám vysoký krvný tlak či mám nárok na invalidný dôchodok mám 48 rokov a mám odpracovaných 25 rokov

 39. Lena január 11, 2016 z 7:50 pm -

  Dobrý deň,

  môj27r.syn otáľa s podaním žiadosti o invalidný dôchodok,obáva sa,že sa potom už nikde nebude môcť zamestnať,pre dg.akútna myeloblastova leukemia,t.c.v morfologickej observacii . Bol PN 1rok, t.c.sa dočasne zamestnal.Chcem sa spýtať,aké sú podmienky, či má nárok na invalidný prispevok.
  Ďakujem

  • anna február 28, 2016 z 7:39 pm -

   Dobry den mam 53 rokov a som.po amputacii jedneho prsnika diagnoza D051 mam narok na inv.dochodok?

 40. Lena január 11, 2016 z 7:57 pm -

  Je akutna myeloblastova leukemia v zozname ochorení s narokom na invalidný dochodok? Pacient je po indukcii +3.konsolidaciach v observacii,bol PN viac ako 1kalendarny rok,vek 27rokov.

 41. Stanka január 14, 2016 z 7:59 am -

  Dobry den chcem vediet ci moja dcera moze poberat invalidny dvochodok kedze ma 15 rokov a je metalne retardovana a ma epilepsiju

 42. EVA január 14, 2016 z 5:49 pm -

  MAM PULMONARNU ARTERIALNU HYPERTENZIU 3STUPNA.MAM NAROK NA PLNU INVALIDNY DOCHODOK?DAKUJEM

 43. katarina január 16, 2016 z 11:51 am -

  dobri den ja som invalide uznana mam 65bodov invalitydi…len nedostavam nic lebo poistovny mi povedali ze najpruv musim zaplatit 1200 eur az potom dostanem invalid…ale ja nemam tolko penazi viplatit prosim porate mi ze ani na splatky sa to neda—ci bi sa to nedalo strhnut ked mi spetne vipocitaju…prosim porate som uz zufala dakujem…..

 44. Ruža január 18, 2016 z 9:02 pm -

  Som 5 rokov po operácii Hernie Disku L5,ešte som pracovala asi 5 rokov.Potom som ostala len tak doma,lebo som už ako zdr.sestra nedokázala pracovať na onkol.oddelení.Liečim sa preventívne od bolestí ortopedom(Gonathroza II,st.,)Coxathroza II-III st.,Chrbtica v zlom stave! Priebežne navštevujem Neurologa,kvôli bolestiam(infuzna liečba).Som zaevidovaná na Pracovnom úrade,len aby mi platili Zdravotnu poistku,inak nič nepoberám.Mám 57 rokov na Slovensku do roku 1994 mam odpracovaných 24 rokov.Chcem sa spýtať,či by som mala nárok,a ako by som mala postupovať o podaní žiadosti do Invalidného dôchodku!!! dakujem!

 45. renata január 22, 2016 z 10:23 am -

  dobry den…pocujem kopec vyjadreni k dochodku..mam problém uz 3rok.nebudem opisovat to ako rano som nemohla vstát z postele,len napisem dg.centralna vestibularna porucha,vyskocena platnicka v krcnej chrptici s tlakom na miechu,vrodene trobo,primarnu hzpofunkciu stitnej zlazy.Vie mi niekto poradit ci sa mozem dostat na inv.dochodok??ja by som dala vsetko keby sa moj moje zdravie vratilo ako bolo,aj som dufala,ze sa to stane ale bolo mi povedane nikdy nebude ako bolo,treba sa naucit takto zit…akurat ako to neviem…dakujem za odpověď renata

 46. renata január 22, 2016 z 10:27 am -

  a este by som chcela dodat,mam odpracovane 27r.vzdy som pracovala,a aj chcela by som nadalej,len neviem ako…

 47. Robo január 25, 2016 z 4:34 pm -

  Dobry den. Trpim od 18 rokov na schizofreniu a tazke depresie, mam VS vzdelanie a 3 roky odpracovane, ale s vaznymi problemami. Teraz mam 30 rokov a som PN, po roku chcem poziadat o ID. Mam narok na ID ? Ked uplynie rok PN, mozem sa zamestnat ? Aby som mal z coho zit. Vdaka za odpoved.

 48. Emilia január 25, 2016 z 8:00 pm -

  Dobrý deň,chcem sa opýtať či mám nárok na ID,som po TTE pre recid. hypertyréozu.Som na PN od august 2015,môžem žiadať ID.Ďakujem.

 49. Mira január 27, 2016 z 5:02 pm -

  Dobry den. Chcela by som sa spytat ci mam narok na ID. Som po operacii aneuryzmy arterie basilaris. Dakujem

 50. Katarína Kapustova január 28, 2016 z 3:18 pm -

  Dobrý deň. Chcem by som vedieť keď som po operácií kŕčnej chrbtice a po ďalších troch a hrozi mi amputacia prsta, v marci bude rok čo som na marodke môžem dostať invalidný? Mám 34 rokou a mam odpracovane 2 roky. Ale robyla som vždy ale na dohody a bola na urade zaevidovana a mam dve deti. Za kladnu odpoveď dakujem.

 51. Dorota február 3, 2016 z 7:35 pm -

  Dobrý deň som po odstránení celej štítnej žľazy diagnoza E04.2 Netoxická viacuzlová struma chcem sa spýtať či mám nárok na čiastočný invalidný dôchodok a ešte pred 4mi rokmi som bola operovaná na pľúcaD38.1tumor hrudnej steny

 52. Viera február 4, 2016 z 7:59 am -

  Dobrý deň, v juni 2015 mi diagnostikovali rak. prsníka, začala som s chemoterapiou popritom som chodila do práce. Vyberala som dovolenku a paragarf.Od septembra som sa dala vypísať. Chcem sa opýtať od kedy sa počíta nepriaznivý stav(rok) – od kedy mi diagnostikovali chorobu alebo od kedy som sa dala vypísať? Podala som žiadosť o IDna sociál. poisťovni. Bojím sa , že som urobila chybu. Ďakujem za odpoveď.

 53. andrea február 4, 2016 z 7:45 pm -

  Dobrý deň. Chcela by som vedieť, či moja dcéra bude mať nárok na ID, v marci bude mať 18rokov, keď od narodenia má zdravotný problém – plexus brachialis hornej končatiny, s pridruženými ďalšími chorobami skolióza chrbtice, kratšia končatina – ruka a noha, klesnutá panva a má mieru funkčnej poruchy 50%
  Ďakujem za skorú odpoveď

 54. Petra február 17, 2016 z 10:33 am -

  Dobrý deň, mám ochorenie – cervikálna dystónia. Toto ochorenie sa nenachádza v prílohe č. 4 zákona o soc. poistení. Podľa akej diagnózy ma chce posudzovať posudkový lekár ? Ide o extrapyramídové ochorenie mozgu, nevyliečitelné. Vykonávať akékoľvek zamestnanie s touto diagnózou je prakticky nemožné. Ďakujem za odpoveď.

 55. Peter február 21, 2016 z 7:50 pm -

  Dobrý deň, mám 55 rokov a už viac rokov trpím obojstranným postihnutím sluchu nad 60%, v súvislosti s tým mám načúvací prístroj. Moja otázka znie, či mám nárok na invalidný resp. čiastočný invalidný dôchodok a ako mám postupovať v prípade, že by mi som mal nárok. ešte mám jednu otázku, či v prípade, ak by mi bol priznaný ČID môžem naďalej neobmedzene pracovať. ďakujem

 56. jozef tokar február 22, 2016 z 12:17 pm -

  dobry den mam syna ktory je zdravotne tažko postihnuti a to meltalna retardacia s poruchami spravania rada by som sa chcela spitat po doktoroch som snim chodila tak doktorka nam schvalila 50/QK poruchy v spravanie a rada sa chcem spitat kolko by som mala nachytat body na plni počet na socialni dvochodok je mu je synovi 21 roky ale neviem jak stym poradte mi prosim: dakujem

 57. František február 22, 2016 z 3:41 pm -

  Mám 58 rokov a diagnózu I 340, vymenená aortálna aj mitrálna chlopňa za mechanické náhrady 7.9.2015, celý čas pracujúci,od 24.9. na PN oplatí sa mi vôbec poslať žiadosť o invalidný dôchodok?

 58. Anna február 29, 2016 z 10:43 am -

  Mám 59 rokov a mám primárnu osteoartrózu klinickej forme s postihnutím klbov rúk, bedrových klbov a krčnej chrbtice a pravého ramena s vývojom pohybového obmedzenia.Chcela by som vedieť,či si môžem požiadať o invalidný dôchodok pracuje v živočíšnej výrobe.

 59. radka marec 1, 2016 z 1:25 pm -

  Dobry den,mam 30rokov a mam zhubny nador perifernych nervov panvy,neda sa liecit a doktori ma nechcu operovat poziadala som o ciastocny invalidny dochodok a uznali mi len 63 eur myslim ze je to dost malo kedze stale cestujem za doktormi a kupujem si Biopran za 135 eur mesacne mohla by som sa odvolat ma to vyznam?Dakujem za odpoved

 60. Darina Rakosiova marec 4, 2016 z 10:41 am -

  Dobry den manzel ma idiopaticku trombocytopenicku purpuru od detstva ma 49rokov ma odpracovanych okolo 18rokov v roku2011 bol v nemocnici odvtedy chodi do B.Bystrici na kontroly ci ma narok na invalidny dochodok.

 61. Marianna marec 6, 2016 z 8:58 pm -

  Dobry vecer ja mam 42rokov a moja choroba je karpalny tunel na oboch rukach treba operovat budem mat narok na invalidny alebo ne ďakujem

 62. Marianna marec 6, 2016 z 8:59 pm -

  Odpracovane mam 21 rokov

 63. Martina Halmova marec 15, 2016 z 7:33 pm -

  Dobry den.Mojmu synovi priznali invalidny dochodok 50 percent nakolko ma rakovinu lymfatickych uzlin.Bohuzial nema odrobene nic a pani doktorka mu povedala ze mu to vyrataju s nejakeho priemeru a ja by som sa chcela spytat ze s akeho?Co to je vlastne priemer.Priemer coho a kolko to je v dnesnej dobe.Dakujem.

 64. monika marec 18, 2016 z 1:09 pm -

  Dobry den mam ochorenie vnutorneho ucha spojene s hluchotou a obojstrennym tinitusom plus akutne zavraty mam narok na ciastocny dochodok ?