Aj v druhej polovici roka 2014 môžu čerství absolventi (ktorí ukončili dennú formu štúdia pred menej ako dvoma rokmi), respektíve mladí bez predchádzajúceho pravidelne plateného zamestnania, získať počas absolventskej praxe mesačne 128,76 €. Výška príspevku na absolventskú prax teda zostáva od 1.7. 2014 do 30. júna 2015 nezmenená v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (1.7.2013 – 30.6.2014).

Za nezmenený stav môže výška životného minima, ktoré tiež zostalo od 1. Júla 2014 na rovnakej úrovni (pre jednu dospelú fyzickú osobu 198,09 € ). Odmena za absolventskú prax sa vypočíta ako 65 % zo sumy aktuálneho životného minima. To, ako sa výška príspevku na absolventskú prax vyvíjala v predchádzajúcom období, ilustruje nižšie uvedená tabuľka

Obdobie

Výška príspevku

Výška príspevku ako % zo ŽM

Výška životného minima

1.7.2014 – 30.6.2015

128,76 €

65,00%

198,09 €

1.7.2013 – 30.6.2014

128,76 €

65,00%

198,09 €

1.5.2013 – 30.6.2013

126,48 €

65,00%

194,58 €

1.7.2012 – 30.4.2013

194,58 €

100,00%

194,58 €

1.7.2011 – 30.6.2012

189,83 €

100,00%

189,83 €

1.7.2010 – 30.6.2011

185,38 €

100,00%

185,38 €

mlada zena v praci

Príspevok vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (podľa miesta trvalého bydliska uchádzača ) na základe dohody, ktorú má uzatvorenú so zamestnávateľom. Osoba, ktorá má záujem o absolvovanie praxe však musí byť evidovaná na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie po dobu minimálne jedného mesiaca.

Aké ďalšie podmienky treba splniť?

  • ukončené denné štúdium (od jeho ukončenia však nesmú uplynúť viac ako dva roky)
  • vek menej ako 26 rokov
  • byť evidovaný na úrade práce minimálne jeden mesiac, pred zaradením do evidencie nemal záujemca pravidelne platené zamestnanie

Iba na získanie praxe zo študovaného odboru

Vzhľadom k tomu, že absolventská prax má slúžiť na získanie praktických skúseností a odborných zručností z vyštudovaného oboru, mladý človek môže absolvovať prax výlučne u takého zamestnávateľa, ktorý vie ponúknuť prax zodpovedajúcu dosiahnutému stupňu vzdelania a študijnému odboru. Inými slovami vyštudovaný kuchár musí získať prax „v kuchyni“ – teda napríklad v reštaurácii či hotely. V hotely by bola napríklad neprípustná prax na recepcii, nakoľko by nebola splnená podmienka rovnakého študijného odboru.

Maximálny príspevok vo výške 128,76 € bude patriť tým absolventom, ktorí si odpracujú 20 hodín týždenne. V prípade, že by pracovali viac, nedostanú od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ani cent navyše. Ak by však pracovali menej, došlo by ku kráteniu príspevku. Rovnako sa výška príspevku znižuje o prípadné dni voľna či o dni počas ktorých je „absolvent“ práce neschopný. ÚPSVaR ho vypláca vždy do 15 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca a jeho vyplatenie je viazané na predloženie dochádzky. Počas praxe je nárok aj na 10 dní voľna, ale najskôr až po odpracovaní 2 mesiacov. Prax je možné vykonávať od 3, maximálne do 6 mesiacov. Po jej skončení vydá zamestnávateľ potvrdenie o vykonaní absolventskej praxe.

Pre mladého človeka to znamená nielen získanie praktických skúseností a pracovných návykov, no nepochybne aj možnosť ľahšie si nájsť uplatnenie vo vyštudovanom obore.